Sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kỳ 2 lần trên tháng trong đó có lồng ghép sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.